کلکتورها

کلکتور Z200

ایزوپروپیل اتیل تونوکاربامات

مایع زرد رنگ یا گل یاسین، محلول در آب

یک کلکتور قدرتمند سنگ معدن سولفید فلزی. سازگار با محیط زیست است، به ویژه برای سنگ‌های مس، سنگ سولفید مولیبدن، سنگ معدن، سولفید سرب و روی و همچنین سنگ معدن سولفید روی.

بهترین بازداشت کننده پیریت که باعث کاهش مصرف آهک نیز می‌‌گردد.

کلکتور خوب برای فلوتاسیون طلا

باعث افزایش شناورسازی کانی‌های اکسیدی می‌گردد.

درمقایسه با زانتات‌ها خاصیت کف کنندگی نیز دارد.

دوز مصرفی بین 10 الی50 گرم بر تن می‌باشد.

انواع :

ما کلکتورها را نسبت به نیاز مشتریان در مدل‌های مختلفی می‌سازیم. از مدل‌های مختلف کلکتورها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

Paxliquid

Saxliquid

Z200

R407